Literárno - dramatický odbor

Do literárno-dramatického odboru prijímame deti od 6 rokov. Deti sa učia komunikovať, získavajú sebavedomie vo vystupovaní. Pod vedením pedagóga tvoria vlastné príbehy a scenáre, ktoré potom prezentujú na divadelnom predstavení.