Poplatky a školné

Tieto školské poplatky sú platné pre školský rok 2023/2024.

Zápisné: – tento poplatok platia len noví žiaci, jednorazový poplatok pri zápise dieťaťa do školy (všetky odbory) : 25 €

(ďalší školský rok sa žiak už nezapisuje, automaticky sa vytvorí prihláška pripravená na podpis, rovnako neplatí zápisné ani pri prestupe na iný odbor).

Školné je poplatok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom, zabezpečujú sa z neho mzdové, prevádzkové  náklady a náklady na materiálno-technické zabezpečenie vyučovacieho procesu.

V tanečnom odbore deti na cvičenie potrebujú dres a cvičky (deti do 3. ročníka) potom baletné cvičky.

Dres je v rôznych farebných prevedenia podľa ročníkov. Dresy zabezpečuje škola. (cenu upresníme podľa ponuky dodávateľa)

Keďže sa farby dresov podľa ročníkov nemenia, je možné si zakúpiť aj zánovný dres,

Deti absolvujú talentové skúšky vo všetkých odboroch. Na základe toho sú zaraďované do ročníkov prislúchajúcich veku a schopnostiam dieťaťa.

Školné sa platí vždy len prevodom na účet školy.
Všetky platby je možné realizovať mesačne, štvrťročne a polročne.

TANEČNÝ ODBOR, LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR, VÝTVARNÝ ODBOR

Mesačne je školné 50 € – na polrok je 250 €

V tanečnom odbore sa vyučuje:
Prípravné štúdium 1 (deti od 4.rokov- k 1.9. musia mať dovŕšený vek)
Prípravné štúdium 2 (predškoláci a 1. ročník ZŠ.)
Deti majú vyučovanie 2x do týždňa (tanečnú prípravu a ľudový tanec)

1.- 8. ročník Vyučovanie je 2-4x týždenne podľa rozvrhu. Povinné predmety sú moderný tanec, kreatívny tanec a ľudový tanec.
Tu majú deti k dispozícii aj nepovinné voliteľné predmety.
(nepovinná klasika, HIP-HOP, STEP, Súbor-moderný tanec)

Rozvrh hodín sa tvorí každoročne s ohľadom na vek detí.

VÝTVARNÝ ODBOR

V rámci vyučovania majú deti 1x týždenne 135min.hodinu. Plus naviac majú k dispozícii nepovinnú 60min. hodinu, ak je záujem.

HUDOBNÝ ODBOR – klavír

Prípravné štúdium:
Mesačne je školné 60 € – na polrok je to 300 €

Vyučovanie sa skladá z 70min.hodiny alebo 2x35min. hodiny hry na klavír a hodiny hudobnej náuky.


od 1.ročníka:
Mesačne je školné 65 € – na polrok je to 325 €

HUDOBNÝ ODBOR – spev

Mesačne je školné 65 € – na polrok je to 325 €

PŠ – Vyučovanie sa skladá z 45min.hodiny + hodina HN
1.r. – Vyučovanie sa skladá z 70min.hodiny alebo 2x35min. hodiny spevu a hodiny hudobnej náuky.

SPEV + tanečná/výtvarná

V kombinácii odborov Spev /tanečná a Spev/Výtvarná je v odbore

SPEV mesačne školné 55 € – na polrok je to 275 €

Tanečné, Hudobné, Výtvarné a LDO vystúpenia:

Na konci roka (december) a na konci školského roka (jún) sú dve TANEČNÉ vystúpenia Moderné a Ľudové.

Hudobníci vás pozývajú na KLAVÍRNE koncerty a SPEVÁCKE koncerty taktiež v termínoch december a jún. V týchto termínoch vám predvedie svoje HERECKÉ umenie aj Literárno-dramatický odbor

V priestoroch školy je prezentovaná výstava VÝTVARNÝCH PRÁC.

V rámci školského roku sa zúčastňujeme rôznych tanečných súťaží.