Pomáhame vám dosiahnuť váš plný potenciál

Študijne odbory

Vyberte si pre vás ten najlepší študijný odbor

a my vás povedieme…

Tanečný odbor

Vo vyučovacích predmetoch MODERNÝ, KREATÍVNY a ĽUDOVÝ tanec sa deti učia správnemu držaniu tela, pomocou zábavy a hry sa učia elementárne cvičenia zamerané na rozvoj sily, dispozícií, pružnosti ohybnosti tela. Učia sa základnú rytmiku, vnímanie tempa, rytmu, elementárne kroky a pohyby. Učia sa ako sa orientovať v priestore. Rôznymi tancami sa naučia základné priestorové formácie, ako aj vnímanie seba a ostatných v priestore. Piesňami sa učia intonácii, súladu pohybu so spevom a tiež vnímaniu seba ako súčasť skupiny. V rámci ĽUDOVÉHO tanca spoznávajú krásu slovenského folklóru jeho pôvodnú a modernú formu. Spev, ako aj živý hudobný sprievod sú automatickou súčasťou výučby ľudového tanca. Na hodinách MODERNÉHO tanca sa učia čo to je table top, knee bend, jazz. Využívajú sa i prvky ďalších moderných techník 20. storočia, ako sú Horton, Limón, Graham, Cunningham. V KLASICKOM tanci (balete) sa hodiny rozdeľujú na cvičenie pri tyči, v priestore, skoky a pirouettes a iné tanečné kroky v sprievode korepetítora. Konkrétne cvičenia vychádzajú z ruskej školy a to metodiky A. Vaganovej. Tento systém vypracováva celé telo tanečníka, kladie dôraz na disciplínu, presnosť, umeleckosť a ladnosť pohybov.
Prijímame deti od 4.rokov ( vek dovŕšený k 1.septembru).

Hudobný odbor – klavír, spev a flauta

„Hra na klavír“ v tomto odbore, si žiaci postupne osvojujú hru na klavíri. Získavajú zručnosti nielen v rámci techniky hry, motoriky ale zdokonaľujú sa aj v hudobnom cítení. Počas štúdia sa zoznamujú s klasickými skladbami z rôznych období a rôznych štýlov.

„Spev“ naši pedagógovia majú rôzne metódy vychádzajúce z klasickej speváckej techniky. Žiak musí dostať dobrý základ, aby bolo na čom stavať a budovať to, čo si neskôr podľa svojho hudobného vkusu, ktorý mu pomôžeme rozvíjať. Prioritou je správna a zdravá spevácka technika.

„Hra na Zobcovej flaute“ „Zdravie je to najcennejšie, čo máme“ – hlavne pre detí a mládeže vo svojom vývoji k dospelosti. Deti vo veku cca 4-10 rokov sa učia hrať, spievať, rozprávať prostredníctvom piesne a melódie. Práve zobcová flauta, ako ľahko ovládateľný hudobný nástroj je vhodná pre deti predškolského veku, aby rozvíjali svoj talent a hudobné schopnosti.
No menej známe je, že práve zobcová flauta je skutočnou „liečiteľkou“ malých detí pri ich vývoji i zo zdravotného hľadiska, detských chorôb hlavne respiračných, astmy, dychové potiaže, logopedické – rečové nedostatky, zajakavosť, chraptivosť a koktavosť.
Podporná liečba a rehabilitácia logopédov a pediatrov:

„Hudobná náuka“ je povinný predmet pri štúdiu hudobných odborov. Deti sa postupne zoznamujú s hudobnými pojmami, notový zápisom, hudobnými formami. Spoznávajú rôznych hudobných skladateľov z rôznych období, nielen po teoretickej, ale aj sluchovej forme.
Na hodinách hudobnej výchovy rozvíjame intonačné schopnosti dieťaťa (hudobný sluch), melodické či rytmické cítenie.
Prijímame deti od 6.rokov ( vek dovŕšený k 1.septembru).

Výtvarný odbor

Výtvarnou výchovou pestujeme intelekt, emócie, temperament, fantáziu, zvedavosť.
Každou témou na hodine sa snažíme rozvíjať samostatné rozhodovanie, prístup k téme a vlastný tvorivý názor. Zároveň sa v nadväznosti na tému učíme rôzne techniky a výtvarné postupy – koláž, frotáž, asambláž, akvarel…
Pre našich žiakov ponúkame aj pridané nepovinné hodiny, kde sa venujeme napríklad šitiu, prácam s textilom aj iným dizajnérskym oblastiam.
Prijímame deti od 6.rokov ( vek dovŕšený k 1.septembru)

Literárno-dramatický odbor

Byť HERCOM nie je jednoduché aj keď každé dieťa má „herectvo v krvi“.
U nás tomu vieme dať tú správnu formu.
Deti učia, hovoriť nahlas, stáť tvárou k divákom, komunikovať medzi sebou na javisku, nehovoriť jeden cez druhého, dávať si navzájom priestor, vychádzať z toho, čo niekto druhý vytvoril, vnímať druhých, reagovať na nich a komunikovať s nimi. Hrajú sa preto rôzne hry, vymýšľajú svoje príbehy a veľa sa nasmejú. Ale učia sa aj jazykolamy pre správnu výslovnosť, aby im bolo na javisku rozumieť a tiež dýchanie na bránicu, ktoré pomáha aj dospelým slávnym hercom, keď hrajú na scéne, aby ich diváci zreteľne počuli aj v posledných radoch hľadiska. Nesmieme zabudnúť na jednu dôležitú vec! Deti sa na LDO vciťujú do rôznych postáv v rôznych príbehoch a situáciách a učia sa tak myslieť zároveň na druhých, ale tiež vyjadriť svoj úprimný názor a nezabúdať teda ani na seba.
Takto nejak, ale aj trochu inak a niekedy celkom inak, to je v skratke LDO.
Prijímame deti od 6.rokov (vek dovŕšený k 1.septembru).

Začnite svoj umelecký príbeh

Deti prijímame na našu školu na základe talentovej skúšky.
Ideálne, keď sa nám dieťa prihlási od prvého ročníka, ale vieme nadaných záujemcov zaradiť aj do vyšších tried.

Ste na správnom mieste

Stačí spraviť talentové skúšky a následne tu vyplniť prihlášku.