Vážení rodičia a deti,
teraz sme len začali školský rok a už máme koniec roka 2018 a pomaly aj školského polroka za nami. Naše poďakovanie vyjadrujeme záverečnými koncertami „Moderného“ a „Ľudového tanca“ tanečného odboru. Klaviristi nám pripravili klavírny koncert spestrený výstavou prác výtvarníkov. A úplne na záver sú naši herci, ktorí uzatvoria tohtoročné vyučovanie svojim vystúpením.
Tak teda ešte raz VEĽKÉ vzájomné poďakovanie deťom, pedagógom a rodičom.
Prajeme vám príjemné a pohodové sviatky, deťom veľa darčekov a splnených prianí.
Ďakujeme
Kolektív Adamante
P.S a v Novom roku ideme na to !!!!!!!

O nás

Súkromná základná umelecká škola (SZUŠ) je zaradená do siete škôl  na základe rozhodnutia MŠ SR od 11.2.2004. Svoj prvý školský rok zahájila 1.septembra 2004. Je prvou svojho druhu v mestskej časti Bratislava Vrakuňa a  Podunajské Biskupice a  svojou ponukou nepovinných predmetov aj jedinou v Bratislave. 
 
Štúdium na tejto škole je určené deťom vo veku od 5 do 18 rokov, v rámci štúdia pre dospelých i pre študentov vysokých škôl. Štúdium je možné v troch študijných odboroch: 
  • Tanečný odbor  
  • Výtvarný odbor 
  • Literárno-dramatický odbor 
  • Hudobný odbor klavír a spev
SZUŠ poskytuje základný stupeň umeleckého  vzdelávania podľa 
platných učebných osnov schválených MŠ SR. 
 
Prioritou školy je vychovávať budúcich amatérskych a poloprofesionálnych umelcov a zároveň pripravovať výnimočne nadaných žiakov  pre úspešné zvládnutie talentových skúšok  na stredné  a vysoké školy / konzervatóriá, VŠMU, VŠVU a pod. Percentuálna úspešnosť našich žiakov napr. na Tanečné Konzervatórium Evy Jaczovej je zatiaľ 100%./ 
 
Ako jediná Základná umelecká škola v Bratislave ukončuje štúdium  na konci školského roka záverečnými skúškami všetkých ročníkov od 1.ročníka základného štúdia . 
V rámci týchto skúšok sú žiaci objektívne hodnotení viacčlennou komisiou zloženou z vyučujúcich pedagógov a samozrejme aj hostí, t.j. pedagógov pôsobiacich na iných ZUŠ, z Konzervatórií a Vysokých škôl. najúspešnejší absolventi následne majú šancu získať štipendiá na ďalší školský rok. 
 
V rámci prezentácie na verejnosti organizuje škola v školskom roku niekoľko predstavení, hosťovaní a samozrejme sa žiaci tanečného odboru zúčastňujú i celoslovenských súťaží.

Talentové prijímacie pohovory na školský rok 2018/2019

Talentové prijímacie pohovory pre nových žiakov do jednotlivých odborov SZUŠ sa uskutočnia v dňoch 3. - 5.9.2018 podľa nasledujúceho rozpisu:

Tanečný odbor

3.9.2018

16:30  -  4-ročné deti
17:15  -  5-ročné deti a deti s odloženou dochádzkou do ZŠ

4.9.2018

15:30  -  10 a viac ročné deti
16:30  -  6 až 7-ročné deti (žiaci 1.ročníka ZŠ)
17:15  -  8 až 9-ročné deti (žiaci 2. a 3.ročníka ZŠ)

5.9.2018

15:30  -  17:30 - žiaci, ktorí nestihli predchádzajúce dni

pozn.: deti si v skupinách prislúchajúceho veku zatancujú, a možno aj niečo nové naučia:) deti prídu v jednoduchom oblečení (legíny, tričko, ponožky) tak, aby pedagóg mohol overiť predpoklady na tanec (dispozície, stavba tela –odhalenie disproporcií, ploché nôžky, držanie tela, stavba chrbtice a pod.)

Literárno-dramatický odbor, výtvarný odbor, hudobný odbor – klavír, spev

3. - 5.9.2018

15:30 - 17:30  -  žiaci vo veku od 6 rokov

Kontaktné údaje

Súkromná základná umelecká škola
Železničná 14
82107 Bratislava
IČO: 30848971
info@adamante.sk
+421 915 837 792