O nás

Súkromná základná umelecká škola (SZUŠ) je zaradená do siete škôl  na základe rozhodnutia MŠ SR od 11.2.2004. Svoj prvý školský rok zahájila 1.septembra 2004. Je prvou svojho druhu v mestskej časti Bratislava Vrakuňa a  Podunajské Biskupice a  svojou ponukou nepovinných predmetov aj jedinou v Bratislave. 
 
Štúdium na tejto škole je určené deťom vo veku od 5 do 18 rokov, v rámci štúdia pre dospelých i pre študentov vysokých škôl. Štúdium je možné v troch študijných odboroch: 
 • Tanečný odbor  
 • Výtvarný odbor 
 • Literárno-dramatický odbor 
 • Hudobný odbor klavír a spev
SZUŠ poskytuje základný stupeň umeleckého  vzdelávania podľa 
platných učebných osnov schválených MŠ SR. 
 
Prioritou školy je vychovávať budúcich amatérskych a poloprofesionálnych umelcov a zároveň pripravovať výnimočne nadaných žiakov  pre úspešné zvládnutie talentových skúšok  na stredné  a vysoké školy / konzervatóriá, VŠMU, VŠVU a pod. Percentuálna úspešnosť našich žiakov napr. na Tanečné Konzervatórium Evy Jaczovej je zatiaľ 100%./ 
 
Ako jediná Základná umelecká škola v Bratislave ukončuje štúdium  na konci školského roka záverečnými skúškami všetkých ročníkov od 1.ročníka základného štúdia . 
V rámci týchto skúšok sú žiaci objektívne hodnotení viacčlennou komisiou zloženou z vyučujúcich pedagógov a samozrejme aj hostí, t.j. pedagógov pôsobiacich na iných ZUŠ, z Konzervatórií a Vysokých škôl. najúspešnejší absolventi následne majú šancu získať štipendiá na ďalší školský rok. 
 
V rámci prezentácie na verejnosti organizuje škola v školskom roku niekoľko predstavení, hosťovaní a samozrejme sa žiaci tanečného odboru zúčastňujú i celoslovenských súťaží.

Hľadáme talenty, pre všetky odbory ...

Tanečný (od 4.rokov)
Výtvarný (od 6.rokov)
Hudobný: Klavír/spev (od 6.rokov)
Literárno-dramatický (od 6.rokov)

ale....  tento rok to bude inak

Prihlásiť sa môžete zaslaním e-mailu: info @ adamante.sk
Následne dostanete informácie s prihláškou a ako a kedy budú prebiehať talentové skúšky.
Ďakujeme a tešíme sa vás ...  😊

Kolektív Adamante

OZNAM - OBNOVENIE VYUČOVANIA

Na základe ROZHODNUTIA číslo: 2020/12033:2-A2110 MŠVVaŠ SR
zriaďovateľ Súkromnej základnej umeleckej školy, Železničná 14, 82107 Bratislava

obnovuje školské vyučovanie.

Znenie rozhodnutia MŠVVaŠ SR a následných aktualizácii: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-materske-skoly-zakladne-skoly-centra-volneho-casu-a-zakladne-umelecke-skoly-9-6-2020/

 • Zriaďovateľ prostredníctvom riaditeľa určí spôsob a termín na prejavenie zákonného zástupcu o
  umiestnenie žiaka do obnoveného školského vyučovania.
 • Zriaďovateľ a riaditeľ školy sa budú riadiť vydanými usmerneniami vo veci: Organizácia a podmienky
  výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020.
  Link: https://www.minedu.sk/data/att/16554.pdf

V Bratislave 10.9. 2020
Mgr. art. Jana Némethová

INFORMÁCIE PRE RODIČOV

Na základe informačného dotazníku ste prejavili záujem o nástup Vášho dieťaťa do obnoveného školského vyučovania od 15.6. 2020. ​​E-mailom vám bude zasielaný upravený ROZVRH HODÍN a VYHLÁSENIE - zákonný zástupca - obnova vyučovania, ktoré je potrebné odovzdať hneď v prvý deň nástupu.

Tešíme sa na Vás....

Kontaktné údaje

Súkromná základná umelecká škola
Železničná 14
82107 Bratislava
IČO: 30848971
info@adamante.sk
+421 915 837 792

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk. Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo