O nás

Súkromná základná umelecká škola (SZUŠ) je zaradená do siete škôl  na základe rozhodnutia MŠ SR od 11.2.2004. Svoj prvý školský rok zahájila 1.septembra 2004. Je prvou svojho druhu v mestskej časti Bratislava Vrakuňa a  Podunajské Biskupice a  svojou ponukou nepovinných predmetov aj jedinou v Bratislave. 
 
Štúdium na tejto škole je určené deťom vo veku od 5 do 18 rokov, v rámci štúdia pre dospelých i pre študentov vysokých škôl. Štúdium je možné v troch študijných odboroch: 
  • Tanečný odbor  
  • Výtvarný odbor 
  • Literárno-dramatický odbor 
  • Hudobný odbor klavír a spev
SZUŠ poskytuje základný stupeň umeleckého  vzdelávania podľa 
platných učebných osnov schválených MŠ SR. 
 
Prioritou školy je vychovávať budúcich amatérskych a poloprofesionálnych umelcov a zároveň pripravovať výnimočne nadaných žiakov  pre úspešné zvládnutie talentových skúšok  na stredné  a vysoké školy / konzervatóriá, VŠMU, VŠVU a pod. Percentuálna úspešnosť našich žiakov napr. na Tanečné Konzervatórium Evy Jaczovej je zatiaľ 100%./ 
 
Ako jediná Základná umelecká škola v Bratislave ukončuje štúdium  na konci školského roka záverečnými skúškami všetkých ročníkov od 1.ročníka základného štúdia . 
V rámci týchto skúšok sú žiaci objektívne hodnotení viacčlennou komisiou zloženou z vyučujúcich pedagógov a samozrejme aj hostí, t.j. pedagógov pôsobiacich na iných ZUŠ, z Konzervatórií a Vysokých škôl. najúspešnejší absolventi následne majú šancu získať štipendiá na ďalší školský rok. 
 
V rámci prezentácie na verejnosti organizuje škola v školskom roku niekoľko predstavení, hosťovaní a samozrejme sa žiaci tanečného odboru zúčastňujú i celoslovenských súťaží.

Talentové prijímacie pohovory na šk. rok 2019/2020

Talentové prijímacie pohovory pre nových žiakov do jednotlivých odborov SZUŠ sa uskutočnia v dňoch

2.9. - 4.9.2019

podľa nasledujúceho rozpisu

Tanečný odbor

2.9.2019
16:30 - 7. ročné deti
17:15 - 5.ročné deti a deti s odloženou dochádzkou do ZŠ

3.9.2019
15:30 - 10. a viac ročné deti
16:30 - 6. ročné deti
17:15 - 8.-9.ročné deti (žiaci 2.a 3.ročníka ZŠ)

4.9.2019
15:30 – 17:30 – žiaci, ktorí nestihli predchádzajúce dni

pozn. – deti si v skupinách prislúchajúceho veku zatancujú, a možno aj niečo nové naučia:) deti prídu v jednoduchom oblečení / legíny, tričko, ponožky /, tak aby pedagóg mohol overiť predpoklady na tanec / dispozície, stavba tela –odhalenie disproporcií, ploché nôžky, držanie tela, stavba chrbtice a pod./

Literárno-dramatický odbor, Výtvarný odbor, Hudobný odbor – klavír, spev

2.9. - 4.9. 2019
15:30 - 17:30 - žiaci vo veku od 6 rokov

Kontaktné údaje

Súkromná základná umelecká škola
Železničná 14
82107 Bratislava
IČO: 30848971
info@adamante.sk
+421 915 837 792

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk. Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo