ZOBCOVA flauta

V školskom roku 2023/24 sme pre vás pripravili NOVINKU. Otvárame nový študijný odbor ZOBCOVÁ flauta.

„Zdravie je to najcennejšie, čo máme“ – hlavne detí a mládeže vo svojom vývoji k dospelosti. Deti vo veku cca 4-10 rokov sa učia hrať, spievať, rozprávať prostredníctvom piesne a melódie. Práve zobcová flauta, ako ľahko ovládateľný hudobný nástroj je vhodná pre deti predškolského veku, aby rozvíjali svoj talent a hudobné schopnosti.
No menej známe je, že práve zobcová flauta je skutočnou „liečiteľkou“ malých detí pri ich vývoji i zo zdravotného hľadiska, detských chorôb hlavne respiračných, astmy, dychové potiaže, logopedické – rečové nedostatky, zajakavosť, chraptivosť a koktavosť.
Podporná liečba a rehabilitácia logopédov a pediatrov:

 1. Pred samotným hraním si deti osvojujú správne držanie tela pri hre, postavenie rúk a prstov na flaute, rôzne dychové cvičenia zábavnou formou, dychovou gymnastikou, a tým prispievajú k harmonizácii celého tela.
 2. Základom je správna technika dýchania, ktorá vychádza z tzv. „bráničného dýchania“, kde dych smeruje do spodnej časti pľúc. Zábavným cvičením, ovládaním stáleho prúdu vzduchu sa zväčšuje vitálna kapacita pľúc a skvalitňuje sa respirácia. Pri nádychu nesmie byť stuhnutý krk, nádych sa snažíme cítiť ako „zívnutie“.
 3. Logopédi riešia správnu artikuláciu reči. Aj metodika nácviku artikulácie hry na zobcovej flaute vychádza z reči. Základom je zvládnutie polohy jazyka v ústach – artikulačných slabík dy, ty, tu, du, tydy, tudu, taka, teke, tr, tŕrr…. Artikulácia je vyslovovanie slabík, ktoré určujú začiatok a koniec tónu. Cieľom úspešného zvládnutia artikulácie je správne pochopiť pozície jazyka v ústach pri bežných hláskach /d,t,k,r,g/, kde sa jazyk dotýka špičkou horného podnebia a koreňa zubov. Tak nasadením tónov a zábavnou hrou na zobcovej flaute si dieťa neuvedomuje, že súčasne
  „trénuje“ logopedické cvičenia.
 4. Princíp hry na zobcovej flaute sa uplatňuje aj pri relaxácii krčných svalov a hrtanu uvoľňovaných správnym nádychom dieťaťa a jeho reguláciou.
  To sa uplatňuje pri redukcii hlasu detskej chraptivosti, zajakavosti a koktavosti.
 5. Pediatri sa často stretávajú u detí s astmou, alergiami a respiračnými chorobami. Už v roku 1956 americký vedec a geniálny pediater Meyer B. Marks zameral svoj výskum na alergie, respiračné nemoci a astmu u detí. Symptomatická liečba je veľmi dôležitá, lebo astma je chronické zápalové onemocnenie dýchacích ciest, spôsobuje opakované stavy dušnosti, piskoty v hrudníku, dráždivý kašeľ, hlavne po námahe, pocity tlaku na hrudi, astmatické záchvaty. Praxou v nemocniciach zaviedol hru na zobcovú flautu ako novú zábavnú formu rehabilitácie, učil ich hlbokému bráničnému dýchaniu a regulácií vzduchového stĺpca. Malí pacienti neuvedomujúc si, že skrytou rehabilitáciou „vyfukávajú“ astmu z tela von i ďalšie respiračné choroby“ a rýchlejšie sa uzdravovali. Dlhoročné priaznivé výsledky prevzali ako prví pediatri vo Francúzsku, Holandsku. V Českej republike Václav Žilka, ktorý sa viac ako 30 rokov venoval tejto podpornej liečbe aj v nemocniciach v spolupráci s lekármi, a tak výchovnou metódou pomohol astmatickým deťom správnemu dýchaniu. Pripravil metodiku ,ktorú publikoval pod názvom „Veselé pískaní, zdravé dýchaní“, zapojil rodičov do hudobno-terapeutických projektov „Léčivá píšťalka“, Dřevěná píšťalka.
 6. V nemalej miere je ovplyvňovaná i psychika malého pacienta a hra na zobcovej flaute má účinok výchovný, estetický, deti získavajú lásku k hudbe, ktorú sami tvoria, majú väčšie sebavedomie a svoju chorobu zábavným muzicírovaním ľahšie znášajú a prekonávajú.
  Deti majú radosť z piesní a skladbičiek, ktoré im pomáhajú na ceste k zdraviu, neuvedomujúc si zámer „kúzelnej flautičky“, ale my vieme, že súčasne riešime problémy respiračné, logopedické, ale aj psychické.

Článok sme si dovolili citovať a stiahnuť zo stánky ZUŠ Poltár, lebo priamo vystihuje podstatu a význam tohoto nástroja a lepšie by sme to nenapísali.
Takže ďakujeme autorke
Mgr. Ľuboslava Slebodníková, DiS. art.
riaditeľka ZUŠ Poltár